Regulamin sklepu Modamix.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.modamix.pl

I. USŁUGODAWCA

Sprzedającym jest firma MODAMIX Bernadetta Odrzywolska z siedzibą w Trzebini przy ul. Matejki 20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, zarejestrowana pod numerem NIP: 628-191-70-11, REGON: 361421006, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Adres poczty elektronicznej: modamix.sklep@interia.pl, numer telefonu: +48 690687126 (opłata jak za połączenie standardowe, wg cennika właściwego operatora)

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. KLIENT (KUPUJĄCY)- osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. PRZEDMIOT TRANSAKCJI- towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. TOWAR- rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. PRODUKT- towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogi telefonicznej).
 7. SKLEP INTERNETOWY- serwis internetowy dostępny pod adresem www.modamix.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 8. STRONA- Usługodawca i Klient.
 9. STRONA SKLEPU- każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.modamix.pl
 10. ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

III. ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres mailowy.
 5. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, wówczas Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia obrazujące dany towar lub produkt mogą zawierać pewne różnice pomiędzy tym, co widać na zdjęciu a rzeczywistym obrazem towaru lub produktu (w szczególności dotyczące koloru).
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków w ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar widoczny w ofercie sklepu www.modamix.pl pokrywał się ze stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie bądź drogą mailową. Wówczas zostaną przedstawione możliwe rozwiązania. Jeżeli Klient nie będzie zainteresowany przedstawionymi propozycjami, dokonane przez Niego płatności zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Kupującego rachunek bankowy.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 13. Maksymalny czas oczekiwania na wpłatę przelewem bankowym wynosi 3 dni robocze. Po tym okresie zamówienie zostaje anulowane.

V. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie sprzedającego (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu).
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego (do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze)).
 4. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający poinformuje o zaistniałej sytuacji, a Kupujący ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „wysyłka i dostawa”. Wysokość opłat dostawy towaru  jest niezmienna, bez względu na ilość zamawianych przedmiotów.
 6. Zakup towaru i zlecenie wysyłki z zapłatą przy odbiorze równoznaczne jest z zawarciem umowy cywilnej.Świadome nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu cywilnego jest złamaniem umowy cywilnej i skutkuje wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy 24” lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

VII. ODBIÓR TOWARU

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, kiedy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi- od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo to dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladu używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, nie tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć protokół  zwrotu  o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszej części Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

IX. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.)
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: modamix.sklep@interia.pl
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny, ustalony z Klientem sposób.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt przesyłką pocztową pod adres: Modamix Bernadetta Odrzywolska Ul. Matejki 20, 32-541 Trzebinia  z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu. Ponadto należy o fakcie zgłoszenia reklamacji powiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: modamix.sklep@interia.pl .Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane
 4. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty lub zaoferuje inne, dostępne towary (do wyboru). W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 7. Towary sprzedawane z opisem Promocja lub Wyprzedaż posiadają niższą cenę. Istnieje możliwość, że będzie on posiadał drobne wady, jak na przykład zadrapania, zabrudzenia, marszczenia, itp., które jednak nie będą miały wpływu na jakość ich użytkowania. Wady te będą opisane i nie będą stanowiły podstawy do reklamacji. W terminie dziesięciu dni od momentu otrzymania przesyłki istnieje możliwość jej zwrotu.
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji, a także za pobraniem czy nierejestrowanych (niepoleconych).
 9. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, jednak w nieodpowiednim rozmiarze, procedura reklamacyjna nie znajduje zastosowania. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia warunków wymiany towaru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia obrazujące dany towar lub produkt są własnością firmy MODAMIX Bernadetta Odrzywolska i bez zgody w/wym. nie można ich w jakikolwiek sposób wykorzystywać poprzez kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie.
 5. Data opublikowania Regulaminu 24.05.2014r.